Републички Геодетски Завод  - Служба за Катастар Непокретности у Сенти  обавља радне задатке према налогу из своје стручне специј aлности на подручју  Општине Сента  у  прелазном периоду организа ције геодетске делатности. Задаци се  деле на  послове који имају за циљ фискално  обележје и на послове из области ниже и  примењене геодезије. Најчешћи задаци  су из области пружање помоћи и услуга грађанима у области  израде документације о непокретностима у про цесу промета истих, односно пружање ажурних података за  опорези вање другим органима управе.Катастар непокретности Сента спада у ред недовољно стручно напрених радилишта.Разлози за то су много струки :  Слаба кадровска политика,изолованост, погрешно схватање специфичности места.Катастар непокретности има тренутно  9  радни ка,који се воде као за послени.Организационо припада Банатском ре гиону са седиштем у граду Панчево.Катастар Сента настоји да гради добре односе  са  свим јединкама  Републичког Геодетског Завода и жељно очекује  сваку  помоћ и идеју ,који ће омогућити да геодетска делатност у овој општини коначно доспе у ред  признатих грађанских подухвата и нађе своје место у друштву осталих сервиса у интересу мештана и шире.Служба за катастар непокретности је смештен у згр  ади локалне самоуправе Сента,на првом спрату. 

Governmental Geodetic Authorty - Office for property cadastre Senta   achieves placings of an order from its narrow proficiency at the area of civ il  parish Senta in the momentary period of organisation of geodetic activi ty.Challenges are decomposable on the tasks with fiscal purpose and on the works in the field of applied geodesy.Most frequent tasks are in the in tendment to help cityzens in their property adjustments, creating legal pa pers for customers and providing up-to-date informations for governmental tax office.Office for property cadastre Senta belongs amongst the poor de veloped units  of the  Governmental Geodetic Authority. Reasons for that  are multiple : Unexpanded professional organization ,Isolation caused by large distance from the centre,False estimation and skipping of local spe cialities.Office has temporary  9 employees who enjoys the status of wor king persons.Organisationally belongs to Banat region with the centre at town Panchevo. Office for property cadastre aspire to build up good relati ons with the neighbouring units of  Governmental Geodetic Authority and wider, eagerly awaiting for every help and idea to increase the level of pro fessional geodetic activity and to raise up this agency amongst the  deve loped and well accepted civil activities.Office Senta stationed in the build ing of Local government Senta,first floor. 

DOBRODOŠLI!